CICPA UE

Partneriai

Pagrindinis partneris: Pajūrio regioninio parko Karklėje administracija (Lietuva)

Pajūrio regioninio parko Karklėje administracija įkurta 1997 m. kaip vyriausybinė biudžetinė įstaiga, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos departamentas. Administracijos veikla visų pirma finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto, bet Administracija turi ir savo lėšų, pavyzdžiui įplaukos iš bilietų, suvenyrų pardavimo. Pagrindinių veiklų tikslas yra gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas Pajūrio regioniniame parke bei tradicinės architektūros viešinimas, taip pat ekonominės plėtros parko rajone kontrolė. Pajūrio regioniniame parke vykdomi moksliniai tyrimai ir pastovi aplinkos būklės stebėsena. Svarbioms užduotims priklauso ekologinis švietimas, Pajūrio regioninio parko natūralių ir kultūros vertybių populiarinimas ir subalansuoto poilsio formų viešinimas. Parko kultūros, gamtos ir poilsio sektoriuose Administracija įdarbina šešis asmenis.

Pajūrio regioninis parkas yra Baltijos jūros pakrantėje, Vakarų Lietuvoje, apima 5865 ha, iš jų 47% yra sausumoje, o likusieji 53% , tai jūros teritorija. 

Karklėje, kurioje gyvena apie 350 gyventojų, yra Administracijos centras ir Parko turizmo centras. Centro pastatas lankytojams atidarytas 2012 metais. Čia yra 600 litrų talpos jūros akvariumas, virtuali informacijos sistema ir švietimo – multimedijų salė, kurioje lankytojai gali žiūrėti filmus apie parką ir jo biologinę įvairovę. Vasaros sezone vietovėje apsilanko daug turistų. Atvažiuoja pamatyti Olando kepurę – unikalią Lietuvos vertybę – kalną, kuris yra veikiamas natūralių pokyčių. Kitos įdomios ir noriai lankomos vietos, tai II pasaulinio karo fortai, senoji Nemirsetos gelbėjimo stotis, paukščių stebėjimo namelis, monumentalios skulptūros, ekologinis pažintinis takas „Litorinaˮ ir „Nemirsetosˮ botaninis takas. Per Karklės kaimą eina Europos tarptautinė dviračių trasa „EuroVelo 10ˮ. Pavasaris ir žiema, tai idealus laikas stebėti paukščių migraciją parke. Žiemą galima stebėti žiemojančius paukščius. Mūsų parke yra apie 118 paukščių rūšių, tarp jų 52 perinčios. Parko fauną sudaro žinduoliai, varliagyviai, ropliai ir vabzdžiai. Kviečiame apsilankyti mūsų tinklalapyje: www.pajuris.info

EUCC Baltijos Biuras (Litwa)

EUCC Baltijos Biuras, tai nevyriausybinė organizacija, kuri nuo 1994 m. Gegužės, regioninio bendradarbiavimo ir bendruomenės raidos pakrančių plotų apsaugos ir tvarkymo srityje, įgyvendino daugiau nei 50 projektų. Daugelis iš jų susikaupia ties saugomų plotų tvarkymo politikos gerinimu ir turizmo plėtra pakrančių plotuose. EUCC Baltijos Biuras palengvino pakrančių saugomų plotų Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos savivaldybėse pritaikymą Europos Komisijos direktyvoms ir kitiems ES teisės aktams bei politikos priemonėms. EUCC Baltijos Biuras parengė įstatymą dėl Lietuvos pakrantės zonos, dalyvavo Kuršių marių – UNESCO pasaulio paveldo tarpvalstybinės vietos nustatyme ir šiuo metu pataria Lietuvos Aplinkos ministerijai dėl tvarios pakrantės gamtos apsaugos ir pramoginės žvejybos tvarkymo.

Biuro veikla finansuojama iš tarptautinių lėšų, Europos Sąjungos paramos ir komercinių fondų. Kviečiame susipažinti su mūsų projektais ir publikacijomis: www.eucc-klaipeda.net 

Pakrantės asociacija (Lenkija)

Pakrantės asociacija yra 1996 metais įkurta nevyriausybinė organizacija. Tarp daugybės įstatuose apibrėžtų tikslų bei praktinės veiklos, ypatingo dėmesio vertingos šios: 

  • informuotumo apie Baltijos jūros pakrantės reikšmę ir problemų, susijusių su jos racionaliu tvarkymu ir apsauga, didinimas,
  • užduočių susijusių su aktyvia aplinkos apsauga plačiai suprantamoje Baltijos jūros pakrantėje įgyvendinimas,
  • švietimo ir populiarinimo veikla, kuria siekiama didinti žinias apie Baltijos jūros pakrantės apsaugos problemas ir racionalų panaudojimą,
  • aktyvus dalyvavimas tarptautiniame gamtos labui skirtame judėjime.

2005 metais Asociacijai priklausančiuose plotuose, o jų yra 1000 ha dideles gamtines vertybes turinčių pievų ir ganyklų, įkurtas Štetino marių gamtos parkas. Tai pagrindinio į Europos ekologinį tinklą NATURA 2000 įtraukto ploto fragmentas, mes čia vykdome pavyzdines veiklas gamtos išteklių apsaugai ir tvarios plėtros taisyklių diegimui. Būtent šioje teritorijoje savo vietą surado didžiausia Lenkijoje laisvėje gyvenanti laukinių Lenkijos arkliukų banda, čia taip pat yra išskirtinės Škotijos Hailandų veislės karvės, turinčios daug jau nebegyvenančių taurų savybių.

Park Natury Zalewu Szczecińskiego. To kluczowy fragment obszaru włączonego do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, a objęty został przez nas modelowymi działaniami na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego. 

Plataus masto veikla šiuo metu vykdoma su Europoje pirmaujančių organizacijų, užsiimančių gamtos apsauga specialistais, tame tarpe Olandijos gamtos apsaugos organizacija Natuurmonumenten (Olandija) bei RSPB Tarptautine paukščių apsaugos organizacija (Didžioji Britanija). Asociacija yra aktyvus EUROSITE Europos tinklo narys.

Sėkmę gamtos apsaugos srityje galima pasiekti tik dėl bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis, mūsų Asociacijos atveju ypatingai su Stepnicos miestu ir savivaldybe. Praktikoje tai reiškia bendrų idėjų iniciavimą ir įgyvendinimą, kurių dėka galima naudotis gamtos gerybėmis nesumažinant jos vertės. 

Svarbiausi tokių projektų pavyzdžiai, sėkmingai įgyvendinti mūsų Asociacijos: 

  • Žalios salos Natury 2000 („Green Islands for Natura 2000ˮ):vietos jaunimo akcijos siekiant priartinti tinklo Natura 2000 nuostatas (prieš 2004 metus, taigi prieš įstojant Lenkijai į ES),
  • Coastal Practice Network projektas, kurio tikslas sukurti praktikų tinklą iš visos Europos, kuriame Stepnicos vietos bendruomenė turėtų galimybę susipažinti su problemų sprendimu pakrantės zonoje,
  • „Parkas žmonėms, žmonės parkui”, tai iniciatyva skirta vietos bendruomenei, pirmą kartą nurodanti naudą, plaukiančią iš sambūvio su gamta,
  • ”Nacionalinis parkas mums – mes Nacionaliniam parkui” – projektas, kuris apibrėžia plėtros naudą vietos lygmeniu saugomuose plotuose, įgyvendintas kartu Slovinski nacionaliniu parku,
  • „WE – Young People See Nature” („Mes – jauni žmonės žvelgiame į gamtą”) nuo 12 metų, kasmet organizuojami fotografijos ir gamtos užsiėmimai Lenkijos (Stepnica) ir Olandijos (Roosendaal) jaunimui,
  • visuomeninės akcijos, praturtinančios Stepnicos savivaldybės infrastruktūrą (parama ugniagesiams savanoriams, savivaldybės įsigyti dviračiai, vietos turizmo paslaugų tinklo parengimas, studijinių išvykų savivaldybės gyventojams organizavimas ir pan.).

Stepnicos savivaldybės kultūros centras

Stepnicos savivaldybės kultūros centras yra savivaldybės kultūros įstaiga. Savivaldybės kultūros centrą sudaro: Stepnicos kultūros namai, Portowa g. 7, bei kaimo svetainės Racimiež, Milovo, Vidziensk, Gąsiežinie, Kopice ir Čarnocinie vietovėse. 

Savivaldybės kultūros centras suteikia daug galimybių dalyvauti meno užsiėmimuose, seminaruose, mokymuose, koncertuose, festivaliuose, renginiuose lauke, konkursuose, išvykose skirtose visiems savivaldybės gyventojams, taip pat lankytojams. 

Savivaldybės kultūros centro užduotims priklauso lanksčios ir pritaikytos vietos bendruomenės esamiems poreikiams programos sudarymas, užtikrinančios atvirumą naujoms iniciatyvoms ir kultūros tendencijoms remiantis iki šiol įgyta patirtimi ir kultūrinių poreikių diagnoze. Šioms užduotims taip pat priklauso literatūros, teatro, filmo ir dailės populiarinimas. 

Programoje svarbią vietą užima kartas jungiančios pasiūlos, grąžinančios vietos bendruomenės aktyvumą kūrimas, imantis bendrų iniciatyvų panaudojant šiuolaikines technologijas ir remiantis turima kultūrinių renginių dalyvių gyvenimiška patirtimi. Ypač svarbu savivaldybės kultūros centrui tokią pasiūlą kurti kaimuose, nes tai padeda aktyvinti gyventojus ir yra palanku viešinant kaimo išteklius. 

Visa tai susideda į savivaldybės kultūros centro įvaizdžio kaip Stepnicos savivaldybės kultūrinio centro viešinimą, tokiais savivaldybės kultūros centro veiksmais kuriamas Stepnicos savivaldybės, kaip atviros ir aktyvios kultūros srityje, įvaizdis visame regione. 

Savivaldybės kultūros centro misija yra bendras vietos bendruomenės kultūros kūrimas ir plėtra, poreikių, pomėgių ir gebėjimų formavimas ir tenkinimas, aktyvaus dalyvio kultūroje požiūrio sukūrimas bei tradicijų palaikymas, ypatingą dėmesį skiriant Stepnicos savivaldybės kultūriniam paveldui. Vizija yra savivaldybės kultūros centro pertvarkymas į kultūros centrą, koordinuojantį viešinimo ir informacinius veiksmus, susijusius su visais Stepnicos savivaldybės kultūros ištekliais.

Esminis Stepnicos savivaldybės kultūros centro veiklos aspektas yra veikla tiesiogiai susijusi su kultūriniu švietimu ir mokymu per meną, tame tarpe teatro pedagogikos platinimas. Dirbant su vietos bendruomene norime formuoti tinkamus aktyvaus dalyvavimo kultūroje pavyzdžius ir tuo pačiu skatinti bei kurti sąlygas menui Stepnicos savivaldybės teritorijoje bei Vakarų Pamario vaivadijoje. 

Mums svarbi veikla turinti plačią apimtį, integruojančią į sveikų ir neįgalių bei senyvo amžiaus žmonių aplinką, tuo pačiu savanorystės idėjos skatinimas.  

Imdamiesi įvairių visuomeninių – kultūrinių – švietimo veiklų norėtume sukurti stiprų partnerystės tinklą tarp mūsų savivaldybės organizacijų ir įstaigų. Pagrindinis tinklo tikslas – kurti ir įgyvendinti novatoriškas bei nestandartines įvairioms grupėms skirtas veiklas, ypatingą dėmesį atkreipiant į nepalankias aplinkas.