CICPA UE

O projekcie CiCPA

Labas! Witaj! Welcome!

… w transgranicznej sieci lokalnych społeczności z obszarów Natura 2000.

“Common Initiatives in Conserved and Protected Areas”(CICPA), czyli “Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych i Cennych Przyrodniczo” są projektem wymyślonym przez organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo oraz przez ludzi, którzy na co dzień na tych obszarach działają, pracują, żyją. W czerwcu 2017 roku cztery organizacje partnerskie z Litwy i polski złożyły wniosek o wsparcie w realizacji projektu do Programu Współpracy Interreg South Baltic 2014-2020. W listopadzie 2017 roku CICPA stała się jednym z 11 projektów wybranych do dofinansowania przez Komitet Programu. Projekt wystartował w styczniu 2018 roku.

Jaki jest ogólny cel projektu?

Ogólną ideą projektu jest wspieranie lokalnych społeczności znajdujących się na obszarach sieci Natura 2000, wraz z ich władzami samorządowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w budowaniu długotrwałej współpracy międzynarodowej skoncentrowanej na odpowiednim wykorzystywaniu obszarów cennych przyrodniczo i obszarów chronionych. Celem jest zwiększenie udziału tych społeczności w międzynarodowych wydarzeniach, programach i inicjatywach realizowanych wspólnie pomiędzy partnerskimi regionami w Polsce i na Litwie, poprzez działania skierowane do poszczególnych grup docelowych. A grupami docelowymi w naszym projekcie są reprezentanci tych dziedzin, które są inspirowane i ściśle związane z eksploatacją przyrody: rybołówstwo, leśnictwo i rolnictwo, turystyka, edukacja, rękodzieło, kultura i sztuka.

Cenne obszary chronione znajdujące się w regionie Południowego Bałtyku odgrywają istotną rolę dla zachowania bioróżnorodności Europy, ale jednocześnie swoją atrakcyjnością budzą pragnienie czerpania korzyści ekonomicznych z ich bezpośredniego wykorzystywania. Toteż nasze wyzwanie polega na zachęcaniu małych społeczności i gmin położonych na obszarach sieci Natura 2000 do przekonania się o walorach i potencjale miejsc, w których żyją, do dzielenia się przykładami dobrych praktyk zrównoważonego wykorzystywania obszarów chronionych w swoim otoczeniu i do wymiany doświadczeń z innymi społecznościami za granicą.

Dość częstym problemem dla niewielkich społeczności jest brak doświadczenia w komunikacji międzynarodowej i brak wiedzy na temat tego, jak zacząć współpracę, jak nawiązać kontakt z zainteresowanymi partnerami, jak dotrzeć do grup docelowych i jak korzystać z nawiązanej współpracy transgranicznej, aby osiągać korzyści w rozwijaniu wspólnych działań i usług opartych na wykorzystaniu zasobów naturalnych. Bywają też wątpliwości, czy tereny pokryte siecią Natura 2000 można w ogóle wykorzystywać dla celów zarobkowych. Na te problemy i pytania uczestnicy projektu CICPA znajdują odpowiedzi. Ponadto projekt jest szansą ciekawego porównania aktualnego funkcjonowania Europejskiej Sieci Natura 2000 w sąsiadujących państwach w regionie Południowego Bałtyku.

W jaki sposób tworzymy sieci współpracy?

Projekt CICPA łączy duży potencjał interesariuszy działających na obszarach cennych przyrodniczo z wiedzą organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie przyrodą i ich doświadczenia we współpracy międzynarodowej. Partnerzy projektu wraz z partnerami stowarzyszonymi z Polski i Litwy stworzą model współpracy międzynarodowej skoncentrowany na wspólnych działaniach podejmowanych przez lokalnych działaczy.

Zaczynamy od spotkań z lokalnymi społecznościami, które mają pobudzić ciekawość poznania zagranicznych partnerów i mieszkańców partnerskich miejscowości, ale też przekazania wiedzy o regionach i korzyściach płynących z międzynarodowej współpracy. Następnie łączymy ze sobą przedstawicieli grup docelowych z obu państw podczas polsko-litewskich warsztatów, na których przedstawiamy sytuację geograficzną, historyczną, kulturową i polityczną obszarów partnerskich, tak by każdy uczestnik miał świadomość różnic i podobieństw regionów, z którymi rozpoczyna pracę. Na bazie informacji, wymiany doświadczeń i wspólnych pomysłów grup docelowych, wszyscy razem organizujemy międzynarodowe plenerowe wydarzenia poświęcone sposobom zrównoważonej eksploatacji otaczającej nas przyrody. Takie imprezy są próbą dla nabytych umiejętności i siły budowanych relacji, ale też szansą na promocję atrakcyjności regionów, na znalezienie dodatkowego źródła dochodów, na rozwijanie swoich pasji związanych z przyrodą. Zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie, których podtrzymywanie wspiera rozwój sieci współpracy w skali międzynarodowej, ale także w skali lokalnej, gdyż przedstawiciele różnych branż tworzących międzynarodową grupę projektową, zaczynają podejmować wspólne poza projektowe działania na rzecz swoich miejscowości i regionów.

Taka metoda włączania lokalnych społeczności w działania międzynarodowe wymaga zaangażowania wszystkich uczestników i aktywnego wsparcia lokalnych władz samorządowych. Dzięki temu, że przedstawiciele różnych grup docelowych wspólnie z lokalnymi władzami od samego początku uczestniczą we wszystkich działaniach projektowych, efekty projektu stają się długofalowe. Wszak wszystkim grupom zależy na tym, by ich starania owocowały jak najdłużej. CICPA oferuje aktywnym uczestnikom projektu interesujące spotkania ze społecznościami lokalnymi i ekspertami, lokalne i międzynarodowe warsztaty, wyjazdy studyjne, udział w transgranicznych imprezach i wydarzeniach regionalnych i przede wszystkim wspólne wsparcie w budowaniu trwałych relacji i osiąganiu korzyści. Wszystkich zapraszamy do współtworzenia sieci, dzięki której możemy jeszcze bardziej docenić wyjątkowość naszych terenów i odkryć moc atrakcji natury, takich jak poznawanie przyrody, zajęcia na świeżym powietrzu, sport, kultura, rękodzieło, tradycyjna kuchnia, świeże ryby, kontakt ze zwierzętami.

Nasze sieci są otwarte!

Koncentrujemy się na ciągłym budowaniu otwartej, aktywnej i kreatywnej współpracy między społecznościami lokalnymi żyjącymi na obszarach chronionych. Stale dzielimy się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych Naturą 2000 i nieustanni dążymy do zaangażowania jeszcze większej liczby organizacji we współpracę transgraniczną. Nasza sieć zaprasza kolejne władze samorządowe nadbałtyckich powiatów i gmin, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zrzeszenia, przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy szukają okazji do zdobycia doświadczenia w międzynarodowych projektach łączących niezwykle cenne i chronione obszary w tej części Europy.

Pierwsze spotkania projektu CICPA zostały uruchomione w marcu 2018 roku. Pierwsze polsko-litewskie warsztaty CICPA dla przedstawicieli grup docelowych projektu odbyły się w Stepnicy i Międzyzdrojach (Pomorze Zachodnie, Polska) w maju 2018 r. Bardzo szybko przekonaliśmy się, że istnieje ogromny potencjał wspólnych działań. Podczas warsztatów reprezentanci grup docelowych przedstawili ponad trzydzieści wspólnych pomysłów na współpracę między regionami, dzięki czemu organizacje natychmiast rozpoczęły realizację niektórych z nich.

Jeśli Państwa organizacja lub instytucja działa na obszarach sieci Natura 2000 lub poszukuje możliwości nawiązania współpracy transgranicznej w swoim regionie, to serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoją opinią, wymiany doświadczeń i dołączenia do projektu CICPA!

Projekt kończy się 31 marca 2020 roku, jednak po dacie zakończenia projektu, nadal będziemy współpracować na terenach cennych przyrodniczo!

Co się zmieniło dzięki projektowi CICPA?