CICPA UE

Partnerzy Stowarzyszeni

Urząd Miasta i Gminy Stepnica (Polska)

Gmina oraz miasto Stepnica to niezwykle malowniczy obszar 294 km2 położony w zachodnio-północnej części Województwa Zachodniopomorskiego nad wodami Zalewu Szczecińskiego. 39,8% powierzchni stanowią wody, 30% lasy i 30,2% grunty rolne, tereny podmokłe i torfowiska.

Gminę zamieszkuje blisko 5.000 mieszkańców. Liczne miejsca pracy oferują miejscowe podmioty gospodarcze oraz pobliski Goleniowski Park Przemysłowy. Dobrze funkcjonuje szkolnictwo na poziomie podstawowym. Miasto znane jest aż z portu handlowego i rybackiego oraz urokliwych mari żeglarskich.

Gmina Stepnica to jednak przede wszystkim niezwykłe warunki i bogactwo przyrody. Ponad 90% powierzchni tej gminy zostało włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. To tutaj można spotkać najliczniejsze w Polsce tabuny wolno żyjących Koników Polskich oraz krów szkockich wyżynnych będących potomkami legendarnych wymarłych turów. Zwierzęta te żyją na obszarze Parku Natury Zalewu Szczecińskiego.

Lasy Puszczy Goleniowskiej znane są z bogactwa zwierzyny, a cały teren gminy to królestwo ponad 150 gatunków ptaków z jego niekwestionowanym władcą Bielikiem.

Dobra infrastruktura rekreacyjna sprawia, że Gmina Stepnica to coraz częściej wybierane miejsce aktywnego wypoczynku dla żeglarzy (przystanie i mariny), wędkarzy i amatorów spływów kajakowych (Zalew Szczeciński i rzeka Gowienica), zwolenników pieszych wędrówek i rowerowych wycieczek, zbieraczy runa leśnego i myśliwych. Dla tradycyjnie wypoczywających magnesem są przepiękne liczne dzikie plaże oraz dobrze przygotowana piaszczysta publiczna plaża miejska w samej Stepnicy, uhonorowywana od 2002 roku „Błękitną Flagą”. Osobno należy wspomnieć o doskonałych warunkach do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu. Do atrakcji turystycznych należą też: wieża widokowa na morenowym wzgórzu w Zielonczynie, czy Wyspa Chełminek na Zalewie Szczecińskim.

Niewiele ocalało z wojennych pożóg zabytków, ale ciekawe są: kościół p.w. Św. Jacka z XVIII wieku, także XVIII-wieczna leśniczówka i zabudowania gospodarcze czy neogotycki kościół z XIX w we wsi Żarnowo.

Liczne imprezy i aktywność kulturalno-oświatowa, którą realizuje miejscowy Gminny Ośrodek Kultury, z roku na rok przyciągają coraz większą publiczność oraz mieszkańców zainteresowanych aktywnym i twórczym spędzaniem wolnego czasu.

Prężny Urząd Miasta i Gminy Stepnica stymuluje coraz większą aktywność społeczną, co owocuje wieloma realizowanymi projektami z udziałem środków unijnych. 

Jednym z takich projektów jest właśnie CICPA czyli „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych” 

Woliński Park Narodowy (Polska)

Woliński Park Narodowy utworzony w 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin (woj. zachodniopomorskie). Szczególne walory Parku to: najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna – wyspiarska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku. Do roku 1996 Park zajmował powierzchnię 4691 ha, kiedy to udało się włączyć w jego granice obszar 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, archipelag wysp we wstecznej delcie Świny wraz z otaczającymi je wodami Zalewu Szczecińskiego. Od tego momentu Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym ekosystemy leśne zajmują 4648,53 ha (42,50 % powierzchni Parku), ekosystemy wodne 4681,41 ha (42,80%) i ekosystemy lądowe nieleśne 1607,46 ha ( 14,70 %). Ochroną ścisłą objęto obszary o łącznej powierzchni 498,72 ha ( 4,56 %).

Woliński Park Narodowy działa na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 z późniejszymi zmianami. Jest państwową osoba prawną. Podstawowym celem działania Wolińskiego Parku Narodowego jest „zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów” na obszarze jego działania. Istotną dziedziną działania Parku jest również udostępnianie obszaru „w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym”.

Od początku swojej działalności tj. od 03.03.1960r. Woliński Park Narodowy zrealizował szereg projektów przyrodniczych, w tym kierowanych do lokalnej społeczności, finansowanych z wielu źródeł zewnętrznych. Do chwili obecnej Woliński Park Narodowy zrealizował 23 projekty w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym budowę schodów na Kawczą Górę – nadmorskiego klifu o wysokości 62 m.p.p.m., przy granicy z Międzyzdrojami. Ponadto Woliński Park Narodowy zrealizował projekt w ramach programu INTERREG IVa, polegający na wprowadzeniu audioprzewodników – interaktywnego systemu zwiedzania Muzeum Przyrodniczego oraz Zagrody Pokazowej Żubrów WPN. Woliński Park Narodowy zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników, posiadających doświadczenie w sporządzaniu, realizacji oraz rozliczaniu odpowiednich przedsięwzięć projektowych. 

Co rocznie pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego biorą aktywny udział w imprezach organizowanych w lokalnych szkołach oraz we współpracy z ościennymi gminami. Dołączmy się do Pikników Bożonarodzeniowych, obchodów Dnia Ziemi czy corocznych biegów przełajowych. Często gościmy w lokalnych szkołach i przedszkolach prowadząc lekcji przyrodnicze. Organizujemy również konkursy wiedzy przyrodniczej, konkursy fotograficzne skierowane głównie do uczniów naszych szkół.

W ostatnich latach WPN z powodzeniem zrealizował projekty edukacyjne finansowane przez GAZ-SYSTEM S.A. Zaczęliśmy od prowadzenie co tygodniowych wykładów dla osób dorosłych i młodzieży szkolnej pt. „Wyspa Skarbów”. Wykłady poświęcone były tematyce przyrodniczej, a każdy wykład prowadzony był przez eksperta w swojej dziedzinie. Zorganizowaliśmy dwie edycje wykładów.

Następnie zorganizowaliśmy konkurs literacki, a rok później konkurs fotograficzny dla lokalnej młodzieży szkolnej. Na podstawie nadesłanych prac wydany został kalendarz. Prowadziliśmy również warsztaty edukacyjne oparte na pracy z mikroskopem oraz wydaliśmy wystawę nt. owadów WPN, której towarzyszyły warsztaty entomologiczne.

Zorganizowaliśmy również cykl spotkań tematycznych na plaży w Międzyzdrojach, którego celem była promocja walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego i uwarunkowań ich ochrony, poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego wśród odbiorów projektu.

Realizacja projektu w formie stoiska edukacyjno-promocyjnego na plaży, miała na celu bezpośrednią interakcję pracowników Parku z turystami i młodzieżą, poprzez gry i zabawy o charakterze edukacyjnym i sportowym oraz przybliżenie wiedzy o WPN in situ.

Stowarzyszenie Społeczności Karklė (Litwa)

Stowarzyszenie Społeczności Karklė jest lokalną organizacją publiczną opartą na zasadach demokracji i dobrowolnego stowarzyszenia ludzi, których głównym celem jest promowanie przestrzeni życiowej Karklė i jej okolic oraz reprezentowanie i ochrona interesów miejscowej ludności.

Karklė leży w gminie okręgu Kłajpedy w starostwie Kretingalė na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Karklė wraz z najbliższą okolicą pokrywa Nadmorski Park Regionalny. Karklė i jej okolice zamieszkuje około 350 mieszkańców.

Stowarzyszenie Społeczności Karklė zachęca władze lokalne do zwracania uwagi na problemy związane z transportem, drogami i zaopatrzeniem w wodę, ekologią, opieką nad publicznymi terenami rekreacyjnymi, dbaniem o wspólną infrastrukturę wioski, nadzór nad lokalnymi obiektami historycznymi i sprawna obsługą odwiedzających. Dzięki lokalnej inicjatywie społeczności i jej aktywnemu uczestnictwu, opracowano koncepcję rozwoju i zarządzania Karklė i okolic i wydano je w formie „Atlasu Karklė”

Stowarzyszenie Społeczności Karklė inicjuje i organizuje imprezy kulturalne i sportowe dla mieszkańców, w celu promowania dobrych relacji i stosunków sąsiedzkich. Festiwal „Menkinė”, który stał się już tradycją nadmorskiej społeczności, sprzyja miejscowemu dziedzictwu etnograficznemu i kulinarnemu. Każdego roku organizowane są imprezy dla miejscowych dzieci i młodzieży oraz koncerty wspólnie z miejscowym kościołem w Karklė. Stowarzyszenie organizuje tez inne duże uroczystości, zajęcia sportowe dla lokalnych mieszkańców, kampanie oczyszczania środowiska. Zaplanowano też budowę „Domu Wspólnoty”, która zostanie zrealizowana poprzez przebudowę starego gospodarstwa rybackiego w Karklė. Będziemy tez uczestniczyć w odbudowie kościoła w Karklė, co pozwoli miejscowej ludności bardziej skoncentrować się na zrównoważonym życiu, sąsiedztwie i wypoczynku.

Starostwo Kretingalė (Litwa)

Dystrykt Kretingalė jest jednostką strukturalną administracji okręgu powiatu kłajpedzkiego, ma 12490 hektarów. Na tym terenie znajdują się dwa miasta: Kretingalė i Plikiai oraz 41 wiosek. Starostwo zamieszkuje 5 305 mieszkańców, w tym 2652 mężczyzn i 2653 kobiety (dane z 31 grudnia 2017 r.). 

W granicach terytorium starostwa mieści się duży obszar chroniony – Nadmorski Park Regionalny.

Na terenie Starostwa znajdują się następujące instytucje: szkoły podstawowe w Kretingalė, Girkaliai, Plikiai i Labutytė, przedszkole w Kretingalė, kościoły ewangelickie, Centrum Kultury w Kretingalė, świetlice i domu kultury w Plikiai i Girkaliai, przychodnie, centrum medyczne, zespoły straży pożarnej Plikiai i Girkaliai, Bibliiai, biblioteki Kalotė i Girkaliai, Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle.

W starostwie działają organizacje i społeczności: Stowarzyszenie Społeczności Kretingale, Organizacja publiczna „Centrum społeczności Girkaliai”, Społeczność wiejska Plikiai, Społeczność regionalnego parku nadmorskiego „Karklė senbuviai”, Nowe społeczności Karklė, Organizacja publiczna Karklės bendruomenių asociacija, Społeczność Kunkiai, społeczność wiejska Dargužiai, społeczność wsi Peskojai. Działaja tu tez małe, średnie i duże firmy.

Starostwo Kretingalė jest jedynym dystryktem Kłajpedy z dostępem do morza. W 2018 r.

Strategiczne cele starostwa:

 • Podniesienie jakości życia ludności poprzez stworzenie i utrzymanie bezpiecznego i czystego środowiska;
 • Rozwój infrastruktury publicznej i rozwój miast;
 • Rozwijanie samorządu lokalnego;
 • • Promowanie rozwoju kultury i wychowania fizycznego.

Władze Starostwa Kretingale liczą na to, że projekt CICPA pomoże osiągnąć wyższą jakość życia mieszkańców na swoich cennych obszarach i wokół obszarów chronionych.

Ekologinis Klubas „Žvejonė” (Litwa)

Klub ekologiczny „Žvejonė” jako członek litewskiego ruchu zielonego aktywnie uczestniczy w różnych projektach, akcjach i wydarzeniach związanych ze szeroko pojmowaną ochroną środowiska. „Žvejonė“ działa od 1989 roku. Jest najbardziej aktywną organizacją ekologiczną na Litwie Zachodniej. Nadrzędnym celem organizacji jest promowanie przyjaznego dla środowiska rozwoju litewskiego regionu przybrzeżnego, poprzed działania takie jak kursy edukacji ekologicznej, konferencje i warsztaty na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, niezależne badania i monitoring środowiska, uczestnictwo w wymianach młodzieży, informacja przyrodnicza, akcje i kampanie artystyczne i protestacyjne, marsze środowiskowe, wycieczki rowerowe itp.

Główne aspekty działalności to:

 • Problemy zanieczyszczenia wody i ochrona środowiska Morza Bałtyckiego;
 • Transport rowerowy i promocja turystyki;
 • Edukacja ekologiczna;
 • Oszczędność energetyczna i zrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych;
 • Obserwacja rzek i zarządzanie dorzeczami;
 • Wolontariat na rzecz ochrony przyrody;
 • Zagrożenia ze strony spółek portowych w Kłajpedzie.

Klub ekologiczny „Zvejone” jest aktywnym uczestnikiem warsztatów, spotkań i wydarzeń projektu „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych (CICPA). Jego członkowie są inicjatorami dialogu i współpracy przy wykorzystywaniu inicjatyw lokalnych i budowaniu potencjału instytucjonalnego na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo.

Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (Polska)