CICPA UE

Partnerzy

Partner wiodący: Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle (Litwa)

Administracja Nadmorskiego Parku Regionalnego powstała w 1997 r. jako rządowa instytucja budżetowa, departament Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej. Działalność Administracji jest przede wszystkim finansowana z budżetu Republiki Litewskiej, ale Administracja ma również własne środki, na przykład przychody z biletów wstępu, sprzedaż pamiątek. Główne działania mają na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Nadmorskim Parku Regionalnym oraz promowanie tradycyjnej architektury, a także kontrolę rozwoju gospodarczego w rejonie Parku. W Nadmorskim Parku Regionalnym prowadzone są badania naukowe i stały monitoring stanu środowisk. Do ważnych zadań należy także edukacja ekologiczna, popularyzowanie wartości naturalnych i kulturowych Nadmorskiego Parku Regionalnego i promocja form zrównoważonej rekreacji. W dziedzinie kultury, przyrody i rekreacji Parku, Administracja zatrudnia sześć osób.

Nadmorski Park Regionalny znajduje się na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Litwie Zchodniej i obejmuje 5865 ha, z czego 47% znajduje się na lądzie, a pozostałe 53% obejmuje obszar morski. 

W miejscowości Karkle, liczącej około 350 mieszkańców, mieści się Centrum Administracji i Centrum Turystyczne Parku. Budynek centrum dla zwiedzających został otwarty w 2012 roku. Znajduje się tu akwarium morskie o pojemności 600 litrów, wirtualny system informacji i sala edukacyjno-multimedialna, gdzie odwiedzający mogą obejrzeć filmy o parku i jego bioróżnorodności. W sezonie letnim miejsce odwiedza wielu turystów. Przyjeżdżają zobaczyć klif holenderskiego kapelusza – unikalny naturalny skarb Litwy – klif, który ulega naturalnym zmianom. Inne ciekawe i chętnie odwiedzane miejsca to między innymi fortyfikacje z II Wojny Światowej, stara stacja ratownicza Nemirseta, stary cmentarz w Karkle, chatka do obserwacji ptaków, monumentalne głazy, ścieżka ekologiczna „Litorina” i ścieżka botaniczna „Nemirseta”. Przez Karkle Village przebiega europejska ścieżka rowerowa Eurovelo 10. Wiosna i zima to idealny czas na obserwację migracji ptaków w Parku. A zimą można obserwować ptaki zimujące. W naszym parku odnotowano 118 gatunków ptaków, w tym 52 gniazdujące. Faune parku stanowią także ssaki, płazy, gady i owady. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: www.pajuris.info

EUCC Baltijos Biuras (Litwa)

EUCC Baltijos Biuras jest organizacją pozarządową, która od maja 1994 r. Zrealizowała już ponad 50 projektów w zakresie współpracy regionalnej i rozwoju społeczności w dziedzinie ochrony i zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Wiele z nich skupia się na poprawie polityki zarządzania obszarami chronionymi i rozwoju turystyki na obszarach przybrzeżnych. EUCC Baltijos Biuras ułatwiło dostosowanie przybrzeżnych obszarów chronionych w gminach Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do dyrektyw Komisji Europejskiej i innych przepisów i instrumentów polityki unijnej. EUCC Baltijos Biuras opracowało ustawę o strefie przybrzeżnej Litwy, uczestniczyło w wyznaczeniu Mierzei Kurońskiej jako transgranicznym miejscu światowego dziedzictwa UNESCO i obecnie doradza litewskiemu Ministerstwu Środowiska w sprawie zrównoważonej ochrony przyrody przybrzeżnej i zarządzania rybołówstwem rekreacyjnym.

Działalność biura jest finansowana ze środków międzynarodowych, unijnego wsparcia finansowego i funduszy komercyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami i publikacjami: www.eucc-klaipeda.net 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża (Polska)

Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża jest organizacją pozarządową utworzoną w 1996 roku. Wśród licznych celów działania, określonych w Statucie oraz w działaniach praktycznych, na szczególną uwagę zasługują w następujące: 

  • podnoszenie świadomości znaczenia wybrzeża Morza Bałtyckiego i problemów związanych z jego racjonalnym zagospodarowaniem i ochroną,
  • realizacja zadań aktywnej ochrony przyrody w szeroko rozumianej strefie brzegowej Morza Bałtyckiego,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej mających na celu podnoszenie wiedzy o problemach ochrony i racjonalnym wykorzystywaniu wybrzeża Morza Bałtyckiego,
  • aktywne uczestnictwo w międzynarodowym ruchu pro-przyrodniczym.

W 2005 roku powołany został na terenach stanowiących własność Stowarzyszenia , a jest to 1000 ha nadzalewowych łąk i pastwisk o olbrzymich walorach przyrodniczych.

Park Natury Zalewu Szczecińskiego. To kluczowy fragment obszaru włączonego do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, a objęty został przez nas modelowymi działaniami na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego. 

Właśnie na tym obszarze znalazł swoje najlepsze miejsce największy w Polsce tabun wolno i dziko żyjących Koników Polskich, a Są tutaj także unikatowe krowy rasy Scottish Highland, posiadające wiele cech wymarłego już tura.

Zakrojone na szeroką skalę działania prowadzone są obecnie wspólnie ze specjalistami z wiodących w Europie organizacji zajmujących się ochroną przyrody a mianowicie z Natuurmonumenten (Holandia) oraz RSPB – Królewskiego Stowarzyszenia Ochrony Ptaków (Wielka Brytania). Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem europejskiej sieci EUROSITE. 

Sukces ochrony przyrody możliwy jest dzięki aktywnej współpracy ze społecznościami lokalnymi, w przypadku naszego Stowarzyszenia szczególnie z miastem i gminą Stepnica. W praktyce oznacza to inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć wskazujących na możliwość korzystania z dóbr przyrody bez uszczerbku jej wartości. 

Najistotniejsze przykłady takich projektów z sukcesem zrealizowanych przez nasze Stowarzyszenie: 

  • Zielone Wyspy dla Natury 2000 („Green Islands for Natura 2000”): akcje dla lokalnej młodzieży w celu przybliżenia założeń sieci Natura 2000 (przed 2004 rokiem, a więc przystąpieniem Polski do UE),
  • Coastal Practice Network projekt , mający na celu utworzenie sieci praktyków z całej Europie, gdzie przedstawiciele społeczności lokalnej Stepnicy mogli zapoznać się z rozwiązywaniem problemów rozwoju w strefie wybrzeża,
  • „Park dla Ludzi, Ludzie dla Parku” to inicjatywa adresowana do społeczności lokalnej, po raz pierwszy wskazująca na korzyści płynące z koegzystencji w przyroda
  • ”Park Narodowy dla nas – my dla Parku Narodowego” projekt pokazujący korzyści dla rozwoju lokalnego w obszarach chronionych, zrealizowany wspólnie ze Słowińskim Parkiem Narodowym
  • „WE – Young People See Nature” („My – młodzi ludzie patrzymy na przyrodę”) od 12 lat coroczne fotograficzno-przyrodnicze warsztaty dla młodzieży polskiej (Stepnica) i holenderskiej (Roosendaal).
  • akcje społeczne wzbogacające infrastrukturę gminy Stepnica (wspomaganie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenie gminy w rowery, przygotowanie lokalnej sieci obsługi ruchu turystycznego, przygotowanie i realizacja wyjazdów studialnych dla mieszkańców gminy, itp.)

Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy jest samorządową instytucją kultury. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą: Dom Kultury w Stepnicy przy ul. Portowej 7 oraz Świetlice Wiejskie w Racimierzu, Miłowie, Widzieńsku, Gąsierzynie, Kopicach i Czarnocinie. 

Gminny Ośrodek Kultury stwarza szereg możliwości udziału w zajęciach artystycznych, warsztatach, szkoleniach, koncertach, festiwalach, imprezach plenerowych, konkursach, wycieczkach adresowanych do wszystkich mieszkańców naszej gminy a także do osób odwiedzających. 

Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy tworzenie oferty programowej w sposób elastyczny i dostosowany do bieżących potrzeb społeczności lokalnej zapewniającej otwartość na nowe inicjatywy i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturowych. 

Do zadań tych należy także popularyzowanie literatury, sztuki teatralnej, filmowej i plastycznej. W ofercie programowej ważne miejsce zajmuje tworzenie oferty łączącej pokolenia, przywracającej aktywność lokalnej społeczności poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw wykorzystujących innowacyjne technologie w oparciu o posiadane doświadczenia życiowe uczestników wydarzeń kulturalnych. Niezwykle ważne jest także tworzenie takiej oferty przez Gminny Ośrodek Kultury w świetlicach na terenach wiejskich co przyczynia się do aktywizacji mieszkańców i sprzyja promocji zasobów wiejskich. 

Wszystko to składa się na promocję wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury jako centrum kulturalnego Gminy Stepnica, a co za tym idzie składa się także na budowanie, poprzez działania Gminnego Ośrodka Kultury, wizerunku Gminy Stepnica w całym regionie, jako Gminy otwartej i aktywnej w sferze kulturalnej. 

Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy jest współtworzenie i rozwijanie kultury lokalnej społeczności, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb, pasji i umiejętności, kreowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania dziedzictwa kulturowego Gminy Stepnica. Wizją jest wykreowanie Gminnego Ośrodka Kultury na centrum kulturalne koordynujące działania promocyjne i informacyjne dotyczące wszystkich zasobów kulturowych Gminy Stepnica.

Istotnym aspektem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy jest podejmowanie działań bezpośrednio związanych z edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, w tym szerzenie idei pedagogiki teatru. Poprzez pracę ze społecznością lokalną chcemy kształtować właściwe wzorce aktywnego uczestnictwa w kulturze i tym samym propagowanie i tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego na terenie gminy Stepnica oraz Województwa Zachodniopomorskiego. 

Zależy nam na prowadzeniu działań o dużym zasięgu integrującym w środowisko osób zdrowych z niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi, przy jednoczesnym propagowaniu idei wolontariatu. 

Podejmując różnego rodzaju działania społeczno – kulturalno- edukacyjne chcielibyśmy zawiązać silną sieć partnerstwa między organizacjami i instytucjami na terenie naszej gminy. Głównym celem sieci będzie tworzenie i realizacja nowatorskich oraz niestandardowych działań skierowanych do różnych grup, szczególnie uwzględniając środowiska defaworyzowane.