CICPA UE

Regulamin konkursu plastycznego „Zimowe spotkania z przyrodą” zwanego w dalszej części regulaminu konkursem.

I. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża z siedzibą przy Placu Batorego 4/33, 70-207 Szczecin.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Martyna Rabska-Osipowicz zwana dalej koordynatorem konkursu.

II. Cele Konkursu

– rozwijanie poczucia estetyki,

– popularyzacja działań plastycznych i doskonalenie umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych,

– wdrażanie i rozwijanie twórczej pracy w grupach,

– poszerzanie wiedzy na temat przyrody Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

– budzenie i rozwój inwencji twórczej zaczerpniętej z przyrody.

III. Tematyka konkursu

Tematem konkursu jest stworzenie plakatu promującego przyrodę Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego.

Prace plastyczne bezpośrednio inspirowane wiedzą zdobytą podczas wyjazdu edukacyjnego pn. „Zimowe spotkania z przyrodą”.

IV. Warunki udziału w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 12-15 lat (uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej) – uczestników programu edukacyjno-krajoznawczego „Zimowe spotkania z przyrodą”.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu promującego przyrodę Zalewu Szczecińskiego i/lub Zalewu Kamieńskiego.
 3. Uczestnicy dobierają się w grupy 3-5 osobowe. Każda grupa wykonuje jeden wspólny plakat w formacie A1.
 4. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, z użyciem dowolnych materiałów plastycznych.
 5. Na odwrocie swojego plakatu uczestnicy muszą umieścić następujące informacje: tytuł pracy nadany wspólnie przez autorów, imiona i nazwiska autorów oraz nazwa gminy, w której mieszkają autorzy plakatu.
 6. Ostateczny termin zgłoszenia prac do konkursu upływa dnia 23.02.2020r.
 7. Za zebranie prac konkursowych odpowiadają organizatorzy wyjazdów „Zimowe spotkania z przyrodą” w każdej gminie, czyli:
  – w gminie Wolin: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji; Pani Magdalena Kucharczyk.
  – w gminie Kamień Pomorski: Kamieński Dom Kultury; Pani Dyrektor Małgorzata Michałowska.
  – w gminie Police: Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach; Pani Dyrektor Barbara Fijołek.
  – w gminie Nowe Warpno: Urząd Gminy Nowe Warpno; Pani Honorata Gadomska.
  – w gminie Stepnica: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy; Pani Dyrektor Mirosława Nowak.
 8. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, wykonanymi w trakcie trwania programu „Zimowe spotkania z przyrodą” i nigdzie niepublikowanymi.
 9. W terminie 24-25 lutego 2020 r. organizator konkursu zbierze informacje z każdej gminy o ilościach prac zgłoszonych do konkursu oraz ustali sposób i termin odebrania prac konkursowych z każdej gminy.
 10. Organizator powoła komisję konkursową składającą się z trzech osób, która dokona oceny wszystkich prac zgłoszonych do konkursu oraz wyłoni trzech laureatów przyznając kolejno I, II i III miejsce.
 11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 marca 2020r.
 13. Organizator konkursu wręczy nagrody laureatom konkursu nie później niż do 14 marca 2020 roku.
 14. Po rozstrzygnięciu konkursu, w każdej z gmin biorących udział w programie „Zimowe spotkania z przyrodą” odbędzie się wystawa prac konkursowych. Za organizację wystaw w każdej z gmin odpowiadać będą podmioty wyznaczone przez miejscowy urząd miasta lub urząd gminy.
 15. Organizator konkursu ustali z każdą z gmin biorących udział w programie „Zimowe spotkania z przyrodą” harmonogram wystaw.
 16.  Wystawy będą trwały nie krócej niż 6 dni kalendarzowych w każdej gminie. Wystawy rozpoczną się nie wcześniej niż 9 marca 2020 roku i zakończą się nie później niż 4 maja 2020 roku. Szczegółowy harmonogram wystaw zostanie opublikowany na stronie www.southbaltic-cicpa.eu oraz na stronach organizatorów wyjazdów w ramach programu „Zimowe spotkania z przyrodą”.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac.

V. Kryteria oceny prac.

Trzyosobowa komisja konkursowa będzie oceniać każdy plakat, przyznając punkty za następujące kryteria:

 1. Zgodność plakatu z tematyką konkursu,
 2. Estetyka wykonania pracy konkursowej,
 3. Pomysłowość i kreatywność w wykonaniu plakatu.

Za każde kryterium, każdy członek komisji konkursowej przyzna od 0 do 5 punktów.

Punkty zostaną zsumowane. Laureatami zostaną autorzy trzech prac konkursowych o największej liczbie punktów przyznanych przez komisję konkursową.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 poz. 922) ,a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu. Prace mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów.
 3. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie organizatora www.southbaltic-cicpa.eu/regulamin oraz na stronach jednostek gminnych biorących udział w konkursie.