CICPA UE

Regulamin Konkursu “WSPÓLNE INICJATYWY NA OBSZARACH CHRONIONYCH”

I. Organizatorzy i cel Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu pod nazwą „WSPÓLNE INICJATYWY NA OBSZARACH CHRONIONYCH” są Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża z siedzibą w Szczecinie, Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy.
 2. Realizacja zadania odbywa się w ramach projektu CICPA: Common Initiatives in Conserved and Protected Areas – Wspólne Inicjatywy Na Obszarach Chronionych, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Interreg Bałtyk Południowy 2014-2020.
 3. Celem Konkursu jest integracja społeczności lokalnych mieszkających na obszarach chronionych lub w ich pobliżu oraz działania prowadzące do zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej.
 4. Konkurs  skierowany jest do mieszkańców lub grup społecznych mieszkających na terenie obszarów chronionych lub w ich pobliżu, a uczestniczących w Warsztatach przyrodniczo-integracyjnych projektu CICPA „Wspólne inicjatywy wokół Parku Natury Zalewu Szczecińskiego oraz Wolińskiego Parku Narodowego”, zwanych w dalszej części Regulaminu Warsztatami.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, indywidualnie lub w grupach liczących od 2 do 4 osób, uczestniczące w Warsztatach.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przedsięwzięcia przygotowane w ramach Warsztatów.

III. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie zgłoszenia konkursowego oraz dostarczenie go do organizatorów w terminie opisanym w punkcie X niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie konkursowy, zawierający proponowany pomysł, należy dostarczyć w wybrany sposób opisany na w punkcie X niniejszego Regulaminu.
 3. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje termin wpływu zgłoszenia wraz z opisem projektu / pomysłu / inicjatywy.  Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wypełnione zgłoszenia konkursowe z opisem projektu / pomysłu / inicjatywy muszą zostać dostarczone do dnia 29 marca 2019, do godziny 17:00
 5. Dostarczenie zgłoszenia z opisem projektu / pomysłu / inicjatywy oznacza akceptację regulaminu Konkursu.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

IV. Jury Konkursu

 1. Laureatów wybiera Jury Konkursu.
 2. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz przedstawiciele, Nadmorskiego Parku Regionalnego z siedzibą w Karklė na Litwie, po dwie osoby.
 3. Kapituła podejmuje decyzję większością głosów.

V. Tematyka Konkursu

1. Tematyką Konkursu jest przygotowanie projektu / pomysłu / inicjatywy mającej na celu poprawę warunków funkcjonowania obszaru zamieszkania Uczestników warsztatów, jednocześnie ułatwiających korzystanie z obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, jak również poprawę infrastruktury Parków odwiedzanych w trakcie Warsztatów.

2. Projekty / pomysły / inicjatywy mogą obejmować niekonwencjonalne narzędzia edukacyjne, elementy infrastruktury turystycznej lub wszelkie inne formy korzystania z Parków odwiedzanych w trakcie Warsztatów.

3. Projekty / pomysły / inicjatywy muszą mieć charakter całoroczny i być dostępne dla osób w każdym wieku. Szczególnie mile widziane będą projekty / pomysły / inicjatywy umożliwiające ich wykorzystywanie przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

4. Projekt / pomysł / inicjatywa musi mieć charakter pozwalający na jego realizację w trzech Parkach objętych projektem „Common Initiatives in Conserved and Protected Areas (CICPA)”, czyli „Wspólne Inicjatywy Na Obszarach Chronionych”, to znaczy: w Wolińskim Parku Narodowym, w Parku Natury Zalewu Szczecińskiego oraz w Nadmorskim Parku Regionalnym w Karklė (Litwa).

VI. Kryteria oceny

Podstawowe kryteria oceny dokonywanej przez Jury to:

– powiązanie z naturalnymi warunkami obszarów chronionych i cennych przyrodniczo w Parkach odwiedzanych w trakcie Warsztatów;
– możliwość realizacji w trzech lokalizacjach wymienionych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu;
– stopień kreatywności i innowacyjności projektu / pomysłu / inicjatywy;
– stopień wykorzystania wiedzy i informacji zdobytych w trakcie Warsztatów;
– aspekty praktyczne i kosztowe związane z realizacją projektu / pomysłu / inicjatywy.

VII. Nagrody

 1. Przewiduje się jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.
 2. Nagrodą główną jest 4-dniowy wyjazd dla zwycięzcy (lub zwycięskiej grupy) do Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karklė na Litwie, w terminie 16-20 maja 2019 roku. Wyjazd obejmuje: transport autokarem na trasie Stepnica-Karklė-Stepnica, koszty noclegów, koszty wyżywienia, koszty ubezpieczenia podróżnego, zwiedzanie Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle, możliwość zaprezentowania zwycięskiego pomysłu/projektu/inicjatywy w trakcie polsko-litewskich warsztatów projektu CICPA.
 3. Pierwsze, drugie i trzecie wyróżnienia będą nagrodami rzeczowymi.
 4. Nie ma możliwości wymiany nagród na kwoty pieniężne.

VIII. Dane osobowe

 1. Organizatorzy stosują zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, a także w celach opisanych w dokumencie „INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”, będącym załącznikiem do Zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej pisemnie w trakcie rejestracji na Warsztaty.  
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumencie “INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”.

IX. Prawo do wykorzystania materiałów

 1. Przesłane na Konkurs materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez Organizatorów  i nie będą zwracane.
 2. Uczestnik zgłaszający ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub/i praw własności, jakie mogą wyniknąć w związku ze zgłoszeniem ich do Konkursu.
 3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez dokonanie zgłoszenia  do Konkursu, uczestnik udziela organizatorom niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z  projektu / pomysłu / inicjatywy zgłoszonej do Konkursu.

Zgłoszenia na konkurs dokonać można wypełniając formularz konkursowy i dostarczając go w wybrany sposób:

X. Zgłoszenia na Konkurs

Zgłoszenia na konkurs dokonać można wypełniając formularz konkursowy i dostarczając go w wybrany sposób:

A. Osobiście lub pocztą, dostarczając formularz w zamkniętej kopercie, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
ul. Portowa 7
72-112 Stepnica
z dopiskiem „KONKURS CICPA”.
 
B. drogą elektroniczną, wysyłając e-mail do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Wybrzeża:
dr Kazimierz Rabski
e-mail: krabski@wp.pl
W tytule e-maila proszę wpisać „KONKURS CICPA”.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 29 marca 2019 roku, do godziny 17:00 (decyduje data stempla pocztowego lub data przesłania wiadomości e-mail).

Zgłoszenia dostarczone po wskazanym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

XI. Ogłoszenie wyników Konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pomiędzy 11 a 22 kwietnia 2019 roku, po przeprowadzonych obradach Jury Konkursu.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i/lub korespondencyjnie.

Wyniki konkursu zostaną też ogłoszone na stronie internetowej www.southbaltic-cicpa.eu/wyniki-konkursu